Mestan Atalay - Kiþisel Web Sitesine Hoþgeldiniz

 

    Sosyal Medyadan Takip

1984 yýlýnda Uþak'ta doðdum.2002 yýlýna kadar Ýlk ve orta öðrenimimi Mehmet Akif Ersoy ÝÖO, lise öðrenimimi Uþak meslek lisesi Motor bölümünde tamamladým.

Önlisans Eðitimim ile 2004 yýlýnda Süleyman Demirel Üniversitesinden "Otomotiv Teknikeri" ünvanýný aldýktan sonra kazandýðým 2004 dikey geçiþ sýnavý ile lisans eðitimim için yine ayný yýl Karabük Teknik Eðitim Fakültesine yerleþtim. 2007 yýlýnda "Otomotiv Öðretmeni" ünvaný ile lisans eðitimimi tamamladým.

Eðitim yýllarý içersinde MEB kurs ve seminerlerinden;

  • Windows Ýþletim Ýstemleri
  • MS-Dos
  • Office 2003 ++

sertifika ve bitirme belgelerini aldým. Yine Staj dönemlerinde katýldýðým seminerler ile;

  • Castrol Madeni Yaðlarý
  • Common Rail Yakýt Sistemleri
  • Otto ve Diesel Motor Teknolojileri

sertifikalarýný aldým.

2007 yýlý içersinde özel bir þirket aracýlýðý ile yurt dýþýnda (Kýrgýzistan) Makine Teknikeri olarak görev yaptým (2007-2009).

Yurt dýþýndan döndükten sonra 2009 yýlý sonlarýnda evlendim. Askerlik vazifemi yapmak üzere, KK komutanlýðý tarafýndan, Aðrý/Patnos ilçesine kýsa dönem er olarak gönderildim.

2010 yýlýnda profesyönel iþ hayatýma Yeni Uþak Enerji Elektrik Üretim AÞ' de Makina Teknikeri olarak baþladým.

2014 yýlý içersinde "Teknik öðretmenlere mühendislik tamamlama" isimli sýnavý kazanarak Uþak Üniversitesi Makine Mühendisliði bölümüne yerleþtim.

2016 yýlýnda Uþak Üniversitesinden Makine Mühendisi Olarak Mezun Oldum.

Þuan Seramek Mühendislik San.Tic. Ltd. Þirketinde Makine Mühendisi Olarak Görev Yapmaktayým

Vites Kutusu Ve Baský Balata (kavrama)

Oynat

Motordan Gelen Sesler

Mestan Atalay tarafndan 15-02-15 tarihinde gnderildi. 5658 defa okundu.

Çekme Deneyi Nasýl Yapýlýr

Mestan Atalay tarafndan 19-07-15 tarihinde gnderildi. 4130 defa okundu.

Motorda Yað Kaçaðý Var

Mestan Atalay tarafndan 15-02-15 tarihinde gnderildi. 3797 defa okundu.

Benzinli Motorlar Soru Ve Cevaplar

Benzinli Motorlara Ait Soru ve Cevap Þeklindeki içeriðimizde birçok konuya deðinilmektedir. Dosya hakkýnda görüþlerinizi ve aklýnýza takýlan diðer sorularý yorum kýsmýndan sorabilirsiniz.

Mestan Atalay tarafndan 19-07-15 tarihinde gnderildi. 3722 defa okundu.

2. Gün - Piston Pimi

Mestan Atalay tarafndan 04-03-15 tarihinde gnderildi. 3624 defa okundu.